PHÁP NHÃN -Thiền Ca (Meditation songs)

Đây Là Tịnh Độ
Lời: Thiền Sư Nhất Hạnh
Trình Bày: Thích Trừng Sỹ

Đây là tịnh độ, tịnh độ là đây
Mỉm cười chánh niệm, an trú hôm nay
Bụt là lá chín, Pháp là mây bay
Tăng thân khắp chốn, quê hương nơi này
Thở vào hoa nở, thở ra trúc lay
Tâm không ràng buộc, tiêu dao tháng ngày.

(Thích Trừng Sỹ hướng dẫn đại chúng hát bài “Đây là tịnh độ”  của Tăng thân Làng Mai tại chùa Tịnh Luật khoá tu 33-2010)


Here Is the Pure Land

Here Is the Pure Land
Author: Zen Master Thich Nhat Hanh
Temple singer: Ven. Thich Trung Sy
Here is the Pure Land, the Pure Land is here.
Smile in mindfulness, dwell in it today.
The Buddha is an autumn leaf, the Dharma is a flowing cloud,
The Sangha body is everywhere, my true home is right here.
Our in-breath is also like blooming flowers in our minds,
Out-breath is like swaying bamboo outside.
Our empty minds which are not tied are carefree all the time. 
(Thich Trung Sy taught lay Buddhists to sing a song of "Here is the Pure Land" of Plumvillage Sangha in Tinh Luat Temple Retreat 33 - 2010)
Thích Trừng Sỹ hát “Hướng Về Tây Phương” tại chùa Tịnh Luật khóa tu 31 - 2010

Nay có nhân duyên được mang áo chùa
Tâm quyết ăn chay, nguyện không sát sanh
Chỉ cần thấy đạo mà tu, đường tu không mối tơ duyên
Nay hướng về trên con đường thênh thang
Đường tu một mình con hằng đêm tụng kinh giải thoát
Kính dâng lên Thầy, Thầy ơi chứng minh
Nếu không có Thầy tụng kinh chú nguyện
Giảng câu diệu pháp : “sắc tức thị không"
Ngộ trong chánh giác, giải thoát tâm linh
Hiểu đời là câu vô thường, thì con hướng về Tây Phương.